Finansowy trup, czyli NEMO inaczej niż oficjalnie….

Prowadzone śledztwo prokuratorskie w sprawie „NEMO Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. to naszym zdaniem dostateczny powód, aby przeczytać od deski do deski poniższą interpelację. Jeśli Szanowny Internauto nie masz na to czasu – to puść sobie ją w wersji filmowej (traktując to jako audiobooka), a następnie doczytaj tekst napisany na zielono, który w interpelacji się nie znalazł. Tego o NEMO jeszcze na pewno nie wiesz…

 

REINTERPELACJA  DO PANA PREZYDENTA Zbigniewa Podrazy

Szanowny Panie Prezydencie,

chciałbym podziękować za przedstawienie w formie pisemnej informacji, jaki był koszt obsługi kredytu, który Gmina Dąbrowa Górnicza zaciągnęła w 2007 roku w Nordea Bank (umowa kredytowa nr ZP/183/WNK/07 z 6 grudnia 2007 r.) na spłatę poręczenia udzielonego spółce „NEMO Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. na kwotę 29 mln złotych, w związku z postawieniem w stan wymagalności przez BOŚ kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez wymienioną spółkę w 2002 r. na budowę aquaparku (umowa kredytowa nr 20/2002/I z 22.04.2002 r.).

Koszt 5 718 404,67 złotych, przedstawiony w Pana odpowiedzi, nie był nigdzie do tej pory publikowany, więc ta informacja jest dla mnie bardzo cenna.

Przechodząc natomiast do wyliczonych przez Pana Prezydenta „nieścisłości” chciałbym zauważyć, że:

1. „ok. 7 mln prowizji” wynikało z informacji zamieszczonej w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli nr P/15/014 „Wpływ operacji finansowych stosowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na ich sytuację finansową” i dotyczyła kosztów kredytu zaciągniętego przez Gminę w Nordea Bank – i tę właśnie ww. zaktualizowaną informację uzyskałem od Pana Prezydenta (tak swoją drogą – pozytywna opinia NIK o finansach Dąbrowy Górniczej nie dziwi, bo podczas kontroli nie badano zależności własnościowych np. między PWiK Sp. z o.o. a NEMO i Gminą – o czym więcej w dalszej części reinterpelacji)

2. Kwota prowizji tj. 5.718.404,67 zł była realnym wydatkiem z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza, a cytowana przez Pana Prezydenta kwota ok. 14 mln złotych odsetek od początku była kwotą wirtualną, gdyż – oprócz postawienia NEMO w stan likwidacji – niemożliwą do odzyskania! Nie mówmy więc o „zysku” 8.492.627,54 złotych, bo równie dobrze można by tam wpisać i 20 milionów – bez żadnej różnicy dla przychodów budżetu Gminy! Tak na marginesie – czy anulowanie tych wirtualnych odsetek nie byłby bardziej racjonalne niż „dokładanie” ich do fizycznie wpłaconych prawie 29 mln złotych?

Wyszło na to, że sami sobie byliśmy je dłużni i sami sobie je spłaciliśmy…

Jak zauważyła na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Promocji Miasta w dniu 3 lutego 2014 roku Skarbnik Miasta Pani J. Bronikowska–Radosz: „to, co zamieniamy wierzytelność na udziały bez przekazywania złotówki do Nemo, to jest nasza wierzytelność w stosunku do Nemo, czyli zobowiązanie Nemo do nas z tytułu tego kredytu tylko, że inaczej jest to rozliczane, my mieliśmy ten kredyt oprocentowany na poziomie WIBOR-u jednomiesięcznego, natomiast Nemo naliczaliśmy odsetki zgodnie z prawem według odsetek ustawowych, te odsetki ustawowe są o wiele wyższe niż oprocentowanie kredytu i teraz w księgach Urzędu Miasta widnieje wierzytelność 30.000.000 zł pomniejszona o spłacone 1.220.107,68 zł plus odsetki i te odsetki są na poziomie 14 mln zł naliczone w stosunku do tego co Nemo powinno nam zwrócić. Teraz mówimy w ten sposób, że tą wierzytelność nie jesteśmy w stanie tej wierzytelności odzyskać od spółki, bo spółka płaci miesięcznie 15 tys. zł. byłoby to przez kilkadziesiąt lat spłacane, a przy tym odsetki by dorastały, więc nie ma już innego udziałowca tylko jest 100% gmina, zamieniamy tą wierzytelność na udziały, działamy na aktywach, mieliśmy płynną wierzytelność, a teraz ją zamieniamy w majątek trwały finansowy, spółce nie dajemy ani złotówki, tylko że spółka w swoich księgach nie ma zobowiązania w stosunku do gminy, tylko ma podniesiony kapitał zakładowy.”.

3. „Nieścisłość” dotycząca wykupu udziałów Szanowny Panie Prezydencie była taką rzeczywiście, gdyż – jak stwierdza NIK w przytoczonym wyżej wystąpieniu – wykup ten był tak właściwie zapobiegnięciem postawienia spółki NEMO w stan likwidacji!

Zacytuję fragment:

„Podwyższanie kapitału spółki NEMO w 2014 i 2015 r. było skutkiem opinii biegłych rewidentów, którzy stwierdzili, że kwota strat wykazywanych w bilansie tej spółki na koniec 2013 r. i 2014 r. przewyższała połowę kapitału zakładowego, a spółka nie posiadała kapitału zapasowego oraz kapitałów rezerwowych, co zgodnie z art. 233 Kodeksu Spółek Handlowych wymagało niezwłocznego zwołania Zgromadzenia Wspólników celem podjęcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.(!)

Z opinii biegłych rewidentów dotyczącej sprawozdania finansowego spółki NEMO za 2012 r. wynikało z kolei, iż: „kontynuacja działalności jest możliwa pod warunkiem dalszego kontynuowania procesu restrukturyzacji skutkującego zmianą struktury własności kapitału i finansów spółki…”, co skutkowało nabyciem przez Miasto w 2013 r. udziałów tej spółki o wartości 10.800,0 tys. zł i posiadania na koniec 2013 r. 100% udziałów w tej spółce (na koniec 2012 r. Miasto posiadało 40,9% udziałów w tej spółki)”.

To nie było żadne wykupienie i koncepcja przejęcia na własność Gminy – to było działanie konieczne, aby Spółka nie została postawiona w stan likwidacji! Co – swoją drogą – byłoby zaoszczędzeniem kilkunastu milionów złotych i szansą na odzyskanie od kilku do kilkunastu milionów złotych ze sprzedanego majątku NEMO.

4. Z kolei najważniejsza „nieścisłość” z Pana strony, Panie Prezydencie – wspomniana kwota 642.200,00 złotych na nabycie udziałów w dniu 11.03.2014 r. od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. to kwota, która – cytując fragment sesji Nr XXVIII/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2013 roku – była „kompensatą” czyli przekazaliśmy przedsiębiorstwu w zamian za złotówki wg Pana Prezydenta „służebność przesyłu”. Jak zauważyła wówczas Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli Wewnętrznej – B. Słonka, był to „zakup przez Spółkę tej służebności, a ponieważ każda zamiana wymaga dwóch umów sprzedaży i kupna, dlatego w budżecie trzeba wykazać te kwoty po odpowiedniej stronie.”.

W związku z tym chciałem przypomnieć, iż w momencie zakupu:

  • RWE Aqua Gmbh posiadało 34% udziałów – bo było to dwa miesiące przed wykupieniem przez Gminę udziałów w PWiK Sp. z o.o. od niemieckiej spółki
  • 13,66% udziałów posiadali (i dalej posiadają) pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (lub osoby, które od nich te udziały nabyły)
  • 52,34% (aktualnie 86,34%) posiadała Gmina Dąbrowa Górnicza

wobec czego:

  1. Gmina Dąbrowa Górnicza poprzez PWiK Sp. z o.o. (gdzie była większościowym udziałowcem) i tak miała już 100% własności udziałów w „Nemo” – więc nie było żadnego powodu, aby kupować te udziały
  2. kwota 642.200,00 złotych była kompensatą, co oznacza że 306.072,52 zł podarowano inwestorom prywatnym (Niemcom i pozostałym udziałowcom) – co jest wg mnie niegospodarnością.

Proszę w związku z tym o wyjaśnienie powyższego.

5. Pana informacja, że „Spółka realizuje program naprawczy w zakresie, jaki został radnym przedstawiony” jest również „nieścisła”, gdyż – jak wspominałem w swojej interpelacji –  do dnia dzisiejszego żadnego planu naprawczego, poza szczątkową informacją, jako Radni Rady Miejskiej nie zobaczyliśmy, a sama Rada uchwaliła w latach 2016-2017 głosami rządzącej większości wspomniane przez Pana Prezydenta 3,8 mln zł na „owy” program. Powtórzę również, że dalej nie wiemy, jakie wydatki inwestycyjne muszą być poniesione, aby co najmniej utrzymać oferowane usługi na dotychczasowym poziomie – co przy czterech Pogoriach, sporej ilości basenów na terenie Miasta oraz coraz większej konkurencji czyni projekt pod nazwą „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” nieopłacalnym. Nawet, jeśli spojrzymy na tzw. jego użyteczność społeczną.

Kończąc, uważam że wydanie 66 053 836,88 złotych (kolejna „nieścisłość” w wyliczeniach Pana Prezydenta, bo przy wydatkach Gminy do aktualnego stanu majątku zapomniał Pan o 14 211 032,21 zł odsetek, o których wcześniej wspominał – czyli właściwie żongluje Pan Prezydent kwotami w zależności od potrzeb, co było zarzutem NIK wobec p.o. dyrektora ZCO SS przy budowie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii!!! Czyżby pomylono adresata tych zarzutów? Co w sumie potwierdził Pan Prezydent podczas jednej z ostatnich sesji Rady Miejskiej)

na cel publiczny w zakresie rekreacji jest być może nawet niemoralne, gdyż po pierwsze – są to usługi (w „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o.) płatne przez Mieszkańców, a po drugie – na bezpłatne korzystanie z infrastruktury rekreacyjnej Gminy wydano tylko niecałe 25 mln złotych – na Pogorię III i ośrodek sportów letnich na Zielonej. W pewnym sensie to dowodzi, jak Pan Prezydent i większość Rady Miejskiej szanuje Mieszkańców i ich pieniądze –permanentnie wspierając finansowego „trupa”!

Dla przypomnienia – w piśmie z 2010 roku Prezydent Dąbrowy Górniczej stwierdził iż: „Wysokie zadłużenie Spółki w relacji do poziomu osiągniętych wyników, perspektyw, ich dynamiki i przedmiotu działalności, w sytuacji, gdy żaden ze wspólników prywatnych nie jest i nie planuje być inwestorem strategicznym, a perspektywy na uzyskanie zwrotu z wniesionego kapitału w realnym horyzoncie czasowym są praktycznie zerowe (!), to wystarczające argumenty dla uzasadnienia braku zaangażowania się wspólników prywatnych w dokapitalizowaniu Spółki, które byłoby najszybszą formą restrukturyzacji zadłużenia.”

Wie Pan, kto był wtedy Prezydentem?!

Grzegorz Jaszczura

P.S. Tekst w kolorze zielonym nie stanowi treści reinterpelacji – to dopowiedzi do przedstawionych sytuacji.

P.S.II Zainteresowanych finansowymi szczegółami – odsyłamy do artykułu „Lanie wody”

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *