Nielegalny Dyrektor – 11 lat bezprawia w dąbrowskim Szpitalu

Aktualizacja

„(…) pełnienie obowiązków Dyrektora SPZOZ (…) mimo występującej praktyki w administracji państwowej „powierzania pełnienia obowiązków„, instytucja ta nie znajduje oparcia ani na gruncie ustawy o działalności leczniczej, ani ustawy o samorządzie gminnym – nie przewiduje jej zwłaszcza wskazany jako podstawa prawna podjętego zarządzenia przepis art. 30 ust. 2 pkt 5 i art. 33 ust. 5 u.s.g. oraz 46 ust. 3 u.d.l. (…) Wskazany zaś przepis ustawy o działalności leczniczej dotyczy nawiązywania stosunku zatrudnienia wyłącznie z kierownikiem w podanych formach i trybie, tzn. na zasadzie powołania lub umowy o pracę albo zawarcia umowy cywilnoprawnej, a nie w drodze czynności powierzenia obowiązków.

Należy podkreślić, że odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ponosi kierownik (dyrektor) tego podmiotu (art. 46 ust. 1 u.d.l.), w związku z czym określenie „powierzenie pełnienia obowiązków” kierownika (dyrektora) oznaczałoby w istocie delegowanie wszystkich jego funkcji, kompetencji, uprawnień i powinności, które są przynależne stanowisku kierownika (dyrektora). Brak zastrzeżenia przez ustawodawcę możliwości zastosowania w ustawie o działalności leczniczej wskazanej instytucji, należy interpretować kategorycznie.” – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dn. 23.06.2016 r. (II OSK 1272/16)

Zanim przejdziemy do meritum, tj. wykazania nielegalności posady pełniącego obowiązki dyrektora szpitala w Dąbrowie Górniczej lek. med. Zbigniewa Grzywnowicza, kilka słów wprowadzenia.

Na dzień dzisiejszy prowadzone jest 6 śledztw prokuratorskich w sprawach jednostek budżetowych, spółek prawa handlowego oraz spzoz, gdzie Prezydent Miasta Zbigniew Podraza jest podejrzany o brak nadzoru, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień oraz działanie dla korzyści majątkowej na szkodę interesu Gminy Dąbrowa Górnicza. Z uwagi na znajomość Prezydenta Podrazy z prokuratorami okręgu katowickiego większość śledztw prowadzona jest poza okręgiem katowickim, a kilka z nich objętych jest nadzorem Prokuratury Krajowej.

W najbliższym czasie zostanie złożonych następnych kilka zawiadomień (w tym społeczności lokalnej w sprawie niszczenia mienia publicznego znacznej wartości), z czego co najmniej 3 dotyczyć będzie szpitala miejskiego, tj. Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. S. Starkiewicza. Kierujący nim lek. med. Zbigniew Grzywnowicz w sposób nielegalny od prawie 11 lat pełni obowiązki dyrektora Szpitala. Wszelkie orzeczenia sądów administracyjnych mówią jednoznacznie, że pełnić obowiązki kierownika spzoz można maksymalnie przez 3 miesiące – a p. Grzywnowicz pełni je przez 10 lat i 10 miesięcy!!! Najpierw od kwietnia 2007 roku do listopada 2007 roku – na czas sprawowania mandatu Posła na Sejm RP przez p. Beatę Małecką-Libera, a następnie od listopada 2007 r. do nadal – na czas pełnienia przez p. Z. Podrazę funkcji Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.

Pełnienie obowiązków przez Zbigniewa Grzywnowicza miało na celu zabezpieczenie stanowiska pracy dla Zbigniewa Podrazy, jako dyrektora Szpitala w Dąbrowie Górniczej przez 11 lat – co można zakwalifikować jako działanie dla korzyści osobistej na szkodę interesu Gminy Dąbrowa Górnicza oraz nie przeprowadzenie wymaganego prawem konkursu na to stanowisko przez cały ten okres.

Pełnienie obowiązków (jak wynika z wyroków sądowych m.in. IV SA/Wr 291/05 – Wyrok WSA we Wrocławiu, IV SA/Gl 563/15 – Wyrok WSA w Gliwicach, II OSK 1272/16 – Wyrok NSA, IV SA/Po 716/16 – Wyrok WSA w Poznaniu, II SA/Ke 1160/15 – Wyrok WSA w Kielcach) jest możliwe jedynie przez 3 miesiące dla osoby delegowanej spośród załogi danego podmiotu (tutaj: spzoz); później musi odbyć się konkurs na stanowisko kierownika spzoz. Zbigniew Grzywnowicz najprawdopodobniej od samego początku pełnienia przez siebie obowiązków nie spełniał warunków kwalifikacyjnych dla kierownika spzoz – a sam konkurs NIGDY się nie odbył!

Pełniąc obowiązki Z. Grzywnowicz, podjął szereg nieracjonalnych i szkodliwych dla finansów Szpitala (i Gminy Dąbrowa Górnicza – jako organu założycielskiego) decyzji:

 • p.o. dyrektora „pozbył się” (wyoutsourcingował) najbardziej dochodowych oddziałów, tj. kardiologii i nefrologii, jak również „zamienił się” kontraktami – z dochodowej okulistyki na zdecydowanie mniej opłacalną laryngologię; działał tym samym na szkodę powierzonego mu majątku Gminy, a Prezydent Miasta Zbigniew Podraza (urlopowany dyrektor) nie dopełnił obowiązków nadzoru pozwalając na te działania poprzez przygotowywanie i uzasadnianie projektów uchwał dla Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej.
 • „Odzyskał” zakład opiekuńczo-leczniczy od podmiotu outsourcingującego (przetarg sprzed jego kadencji) pod zarzutem braku remontu pomieszczeń, a następnie na kilka lat pogorszył warunki opieki i rehabilitacji pacjentów zol-u przenosząc ich na piętro budynku na czas remontu; remontu, który… do dzisiaj się nawet nie rozpoczął – czym zaprzeczył sam sobie, narażając Gminę na zarzut wprowadzenia w błąd przy odzyskiwaniu majątku Gminy od podmiotu prywatnego.
 • Wyoutsourcingował oddział ginekologiczny i położniczy firmie Perinatologia Śląska Sp. z o.o., dopuszczając do nie płacenia przez 2 lata za dzierżawę pomieszczeń (strata łączna ok. 1,8 mln złotych) oraz braku inwestycji w oddział i sprzęt przez podmiot wynajmujący. Dopiero interwencje w interpelacjach i na komisjach Rady Miejskiej spowodowały wystąpienie p.o. dyrektora do sądu o egzekucję wierzytelności, a samo ponowne przejmowanie w struktury Szpitala i uruchamianie na nowo oddziału kosztowało ZCO SS im. S. Starkiewicza 0,5 mln złotychdodatkowo zadłużając nierentowną placówkę; nie dopełniając obowiązków i narażając podległą sobie placówkę na stratę w znacznych rozmiarach, a Prezydenta Miasta Zbigniewa Podrazę – na zarzut niedopełnienia obowiązków nadzoru nad majątkiem Gminy.
 • Nieudolnie (choć – jak wynika z zarejestrowanego kamerą telewizyjną na sesji Rady Miejskiej wystąpienia Z. Podrazy

  za wiedzą i akceptacją Prezydenta Podrazy) przeprowadza od 2013 roku projekt budowy oddziału Zagłębiowskiego Centrum Onkologii, doprowadzając do zerwania kontraktu z wykonawcą oraz obciążając Szpital (oraz jego organ założycielski, tj. Gminę Dąbrowa Górnicza) kwotą 136.000.000,00 złotych (plus odsetki) – nie dopełniając obowiązków i narażając podległą sobie placówkę na stratę w wielkich rozmiarach, a Prezydenta Miasta Zbigniewa Podrazę – na zarzut niedopełnienia obowiązków nadzoru nad majątkiem Gminy przy pełnej wiedzy o podjętych przez p.o. dyrektora działania.

 • Nieudolnie zarządzając Szpitalem, doprowadził do jego zadłużenia na działalności bieżącej za lata 2014-2017 do ponad 80 mln złotych, tj. nie dopełniając obowiązków i narażając podległą sobie placówkę na stratę w wielkich rozmiarach, a Prezydenta Miasta Zbigniewa Podrazę – na zarzut niedopełnienia obowiązków nadzoru nad majątkiem Gminy.

 

Jak to się stało, że

dopuszczono do nielegalnej działalności Dyrektora publicznego Szpitala?!

w tym m.in. zadłużenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przez kierownika Zbigniewa Grzywnowicza przy wiedzy i akceptacji Prezydenta Zbigniewa Podrazy na kwotę łączną 216 mln złotych!!!

Odpowiedzi jest co najmniej kilka, dzisiaj zaprezentujemy Państwu jedną, bardzo charakterystyczną dla sposobu sprawowania władzy w Dąbrowie Górniczej (o czym w najbliższym czasie).

Każde zarządzenie prezydenta miasta (w tym Dąbrowy Górniczej) podlega ocenie legalności ze strony Wojewody, który ma wyspecjalizowaną w tym zakresie komórkę – Wydział Nadzoru Prawnego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Dyrektorem tego wydziału od 2003 roku do nadal jest p. Krzysztof Nowak, który przed powierzeniem tego stanowiska przez b. Wojewodę Śląskiego Lechosława Jarzębskiego (SLD) w 2003 roku był wójtem Gminy Rędziny z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej – tak więc kolegą partyjnym p. Zbigniewa Podrazy. Do dziś nie widzi w tej sytuacji nic nielegalnego – choć zmienił mu się już kilkakrotnie przełożony. A przedstawiciel wojewody w Radzie Społecznej ZCO SS (ostatnio p. Ilona Misztal) nie zgłaszał p. Nowakowi zastrzeżeń co do działań pełniącego obowiązki kierownika spzoz – potwierdzając wszystkie bezprawne decyzje p.o. dyrektora poprzez jednogłośną ich akceptację …

Od 2005 roku na stanowisku inspektora tegoż Wydziału Nadzoru Prawnego został p. Patryk Kuzior, do którego obowiązków należało m.in. badanie legalności uchwał organów stanowiących oraz uchwał i zarządzeń organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego. P. Kuzior awansował w ramach Wydziału, a następnie – w 2010 roku – został Zastępcą Naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Pomimo tak świetnej kariery na szczeblu wojewódzkim, w 2013 roku p. Patryk Kuzior porzucił Urząd Wojewódzki w Katowicach i został… Naczelnikiem Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Został więc podwładnym p. Zbigniewa Podrazy.

Przypadki chodzą po ludziach….

 

Post scriptum:
W latach 2007 (na pewno od kwietnia do listopada) – 2013 Szpital w Dąbrowie Górniczej miał przypuszczalnie 3 dyrektorów:

 1. Zbigniewa Podrazę (na urlopie bezpłatnym),
 2. Beatę Małecką-Libera (na urlopie bezpłatnym – prawdopodobnie do roku 2013 właśnie) oraz
 3. Zbigniewa Grzywnowicza – pełniącego obowiązki najpierw za Beatę Małecką-Libera (jak wynika z Zarządzenia Prezydenta Z.Podrazy z kwietnia 2007 r.), a następnie Zbigniewa Podrazę (jak wynika z Zarządzenia Prezydenta Z.Podrazy z listopada 2007 r.) oraz przypuszczalnie (bo tylko Państwowa Inspekcja Pracy może sprawdzić, kiedy p. Małecka-Libera przestała faktycznie być pracownikiem Szpitala) Panią Poseł.

a także dziś pełniących obowiązki Pielęgniarek Oddziałowych (na 12 oddziałach) i Naczelną Pielęgniarkę !!!

5 thoughts on “Nielegalny Dyrektor – 11 lat bezprawia w dąbrowskim Szpitalu”

 1. WITAM -BYŁEM ŚWIADKIEM WYSTĄPIENIA DYREKTORA GRZYWNOWICZA NA JEDNEJ Z SESJI RADY MIASTA,NIE ODPOWIEDZIAŁ ANI NA JEDNO PYTANIE RADNYCH D.G.NICZEGO NIE WIEDZIAŁ ANI NIE PAMIĘTAŁ Z SPRAW DZIAŁALNOŚCI SZPITALA,POMYŚLAŁEM ŻE SPRZĄTACZKA WIĘCEJ BY POWIEDZIAŁA NIŻ DYREKTOR GRZYWNOWICZ, UWAŻAM ŻE TO CZŁOWIEK UKŁADU DĄBROWSKIEGO.POZIOM WYSTĄPIENIA PANA GRZYWNOWICZA BYŁ SKANDALICZNY A W SKALI OD 1-10 RÓWNAŁ SIĘ 0, NAPISAŁEM DO GRZYWNOWICZA PARĘ PISM I WNIOSKÓW-ODPOWIEDZI SĄ WYMIJAJĄCE, UWAŻAM ŻE TEN DYREKTOR NIE MA POJĘCIA O INFORMACJI PUBLICZNEJ- ALBO CELOWO UDAJE NIEDOUCZONEGO,BY UNIKAĆ KŁOPOTÓW,MYŚLĘ ŻE NIEDŁUGO PONIESIE KONSEKWENCJE JAK UWAŻAM NIEUDOLNEGO GOSPODAROWANIA SZPITALEM D.G. POZDRAWIAM…..

 2. A może skoro juz tak sie głosno mówi o powiazaniach i przekretach to warto by było spojrzec na co poniektórych radnych dg to sa dopiero przekrety i układy , szczególnie jedna osoba o której zapewne niebawem bedzie głosno . Warto zastanowic sie kogo sie wybiera na radnych ……i osób z ”przeszłoscią” nie powinno lub przeszłoscią bliskich ,,,,zatem temat rzeka .

 3. Czemu CBA nie wkroczy do Szpitala na co czekają jak dokumenty poznikają ?.Również potrzebna jest kontrolaw UM całej dokumentacji Szpitala winni obecnej sytuacji ze Szpitalem powinni zostać rozliczeni .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *