Okiem Jaszczura – Głos wołającego na puszczy, czyli Wojna lewicy z Wojewodą (m.in. o MZBM)

Grzegorz Jaszczura Światopogląd

Niestety, jak już było widać przy uchwalaniu nowego Statutu zakładu budżetowego MZBM (zobacz, a także zobacz) dobro Mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy nie jest celem działań radnych Rady Miejskiej, Prezydenta, obsługi prawnej, etc. Przynajmniej wg mnie! Przekazanie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do WSA w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody stwierdzające nieważność części uchwały Nr XIX/349/2020 R.M. Dąbrowy Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie  Statutu Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych przeszło 18 głosami za (koalicji lewicowej PO-SLD-TPDG-Niezależni), przy tylko 4 głosach przeciw (G. Jaszczura, Z. Piątek, J. Reszke i M. Stępień).

Nie jestem prawnikiem, ale chciałbym kilka faktów związanych z tym projektem uchwały przedstawić, szczególnie Mieszkańcom naszego Miasta, w tym członkom Wspólnot Mieszkaniowych z udziałami Gminy (zakładu budżetowego MZBM), administrowanych właśnie przez MZBM. I robię to właśnie w ich interesie.

W rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 15 kwietnia 2020 r. wojewoda stwierdza nieważność:

§ 1 Załącznika do uchwały w zakresie zwrotu: a w szczególności – jako sprzecznej z Konstytucją RP,

– § 3 ust. 2 Załącznika uchwały – jako sprzecznej z art. 14 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w związku z art. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej i art. 9 ust. 2a ustawy o samorządzie gminnym,

§ 5 Załącznika uchwały – jako sprzecznej z Konstytucją RP w związku z art. 16 ustawy o finansach publicznych,

§ 6 Załącznika uchwały – jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 2 i art. 7 Konstytucji.

Jeżeli chodzi o § 3 ust. 2, to już przy poprzednim statucie (tym z 2011 r.) wojewoda „poparty” przez zarówno Wojewódzki S.A. jak i ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie słusznie podważył możliwości takich działań, zawartych w tym ustępie statutu, przez zakład budżetowy. Trzy lata trwało zanim otrzymaliśmy wyrok potwierdzający nieprawidłowość nie tylko treści tamtego statutu, ale także niezgodnej z prawem działalności MZBM, przynajmniej ja tak rozumiem stanowisko ww. sądów. Na 100% dotyczy to okresu miedzy 26.05.2011. a 13.06.2019., czyli zmianą (nowelizacją) w ustawie o samorządzie gminnym, przez dodanie w art. 9 ust. 2a, na którą powołuje się tym razem Pan mecenas Urzędu Gminy. Co prawda Mecenas Ł. Zygmunt mówił na sesji o jakimś statucie z 2010 roku, ale chyba chciał tylko zamieszać.

Wracając do meritum. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego jest przecież wyjaśnione:

„[…] Nie sposób jednak zgodzić się w dalszym ciągu z powyższą argumentacją Gminy wynikającą z przywołanego uzasadnienia. Zgodnie z bowiem z art. 9 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. Z kolei zgodnie z przepisem art. 9a ustawy o samorządzie gminnym (dodanym przez art. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1309) zmieniającej m.in. ustawę z dniem 15 sierpnia 2019 r.) – Gmina oraz inna gminna osoba prawna mogą zarządzać nieruchomościami mieszkalnymi nienależącymi do gminnego zasobu nieruchomości w formach określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712). Zakład budżetowy – w tym przypadku Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – nie jest ani gminą, ani gminną osobą prawną. […]”.

O czym często tutaj mówiliśmy przecież na tej sali sesyjnej. Jak można nam wmawiać, że zakład budżetowy to osoba prawna? Osobą prawna to jest np. spółka prawa handlowego, np. MZUM.PL S.A. lub Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. To chyba jasne!

Teraz Pan Mecenas, Pan Prezydent i Wysoka Rada dąży znowu do zawieszenia statutu MZBM, jakby w próżni i czekanie na rozstrzygnięcie przez 2-3 lata. Mecenasowi nie dziwię się, bo już poprzednio okazało się że nie miał racji. Ja uważam, że zamiast znowu wchodzić na drogę sądową powinniśmy dostosować zarówno statut jak i cały MZBM do działań bez takiej treści uprawnień. Przede wszystkim wyjdzie to na dobre wspomnianym Mieszkańcom naszego Miasta.

Chciałem zauważyć i podkreślić, że zobowiązania wymagalne, które posiada permanentnie Gmina (MZBM) w stosunku do Wspólnot Mieszkaniowych, w wysokości na dzisiaj circa 4,5 mln złotych, tyczą się tylko i wyłącznie wspólnot zarządzanych przez MZBM. We wspólnotach nie zarządzanych przez MZBM takie zobowiązania wynoszą 0 (zero) złotych! Być może tu tkwi problem, tu, czyli jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze.

Z uzasadnienia wojewody:

„Zakres możliwej do prowadzenia przez samorządowe zakłady budżetowe działalności gospodarki mieszkaniowej został określony w przepisie art. 14 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którymi przez samorządowe zakłady budżetowe mogą być wykonywane  wyłącznie zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi. Podobnie sprawę tę reguluje art. 7 ustawy o gospodarce komunalnej stanowiący, iż działalność wykraczająca poza zadania o charakterze użyteczności publicznej nie może być prowadzona w formie zakładu budżetowego.”.

I dalej:

” […] Z przytoczonych wyżej uregulowań wynika, że zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi, w których gmina posiada na własność część lokali, w żadnym wypadku nie może być sprawowana przez zakłady budżetowe, i nie ma tutaj znaczenia, jak wielki jest udział własności gminnej w całości. Jedynie budynki w 100% stanowiące własność gminy mogą być zarządzane przez zakłady budżetowe.”

Co do pozostałych paragrafów ze statutu unieważnionych rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody to uzasadnienie szeroko je omawia i uzasadnia. I jest to uzasadnienie co chciałbym podkreślić Wydziału Nadzoru Prawnego Wojewody.

Ciekawe, że właśnie na nie stosowanie sformułowania „a w szczególności” czy powielanie i modyfikowanie uregulowań ustaw, czy przepisów aktów normatywnych w statutach powoływały się służby prezydenta przy poprawkach zgłaszanych przez nas (Klub Radnych PIS), czyli opozycję na tej Sali sesyjnej. Czyli w przypadku § 5 i § 6 statutu, niestety przyjętego przez radnych koalicji lewicowej rządzącej w naszym Mieście:

„[…] Reasumując – rada nie może regulować jeszcze raz tego, co jest już zawarte w obowiązującej ustawie. Taka uchwała, jako istotnie naruszająca prawo jest nieważna.”.

I dalej:

„[…] Rada gminy nie ma prawa powielać i modyfikować uregulowań ustawy upoważniającej i przepisów innych aktów normatywnych.”.

Podsumowując:

Panie Prezydencie, Panie mecenasie, uchwał podważonych przez Wojewodę jest znacznie więcej: dotyczy to statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w D.G., 18. statutów jednostek pomocniczych. Odraczamy samorządność w postaci rad dzielnic na wiele miesięcy (może lat).

Osobiście uważam, że te działania to po prostu obstrukcja działania samorządu w naszym mieście.

Charakterystyczne, że zdarzyło się to w 30-tą rocznicę powstania samorządu w Polsce, po częściowym obaleniu komunistów w 1990 r. Skrajna Lewica wciąż marzy o totalitarnym zarządzaniu Miastem i niestety póki co jej się to udaje.

Moje wystąpienie na 20. rocznicę samorządności na sali sesyjnej Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej jest w znacznej części nadal aktualne. Zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=3503#more-3503. Podobno wypowiedzi radnych z „okazji” 30. rocznicy maja być opublikowane w lewicowym Przeglądzie Dąbrowskim. Zobaczymy.

Grzegorz Jaszczura – Blog

Tagged