Okiem Jaszczura – Nemo powróci?!

Grzegorz Jaszczura Światopogląd

Dosyć niekorzystna ocena biegłego rewidenta dla spółki Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. sprawozdania finansowego za 2017 rok w kontekście poniesionej straty wykazanej w bilansie, spowodowała konieczność wystąpienia przeze mnie jako radnego Rady Miejskiej z interpelacją dotyczącą tego faktu. Chodzi przecież o dalsze istnienie i drenowanie budżetu wszystkich Mieszkańców przez spółkę prawa handlowego, której 100% udziałów

na dzień dzisiejszy posiada Gmina Dąbrowa Górnicza. Poprzedni opis znajdziesz Czytelniku tutaj: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=46538#more-46538.

INTERPELACJA  DO PANA PREZYDENTA

Szanowny Panie Prezydencie,

w związku z odpowiedzią na moją interpelację z dnia 23.08.2018 r. Pana Prezydenta Zbigniewa Podrazy (znak BRM.0003.2880.2018, ldz. WNK.0003.14.2018), dotyczącą naszej spółki gminnej Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o., proszę o przedstawienie informacji czy zgodnie z zawartą w Uchwale Nr 2/V/2018 Rady Nadzorczej tej spółki z dnia 15.06.2018 r. informacją, iż

„biegły rewident przeprowadzający badanie poinformował, że (…) w związku z wykazaniem w bilansie za rok 2017 straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego, Zgromadzenie Wspólników powinno powziąć uchwałę dotyczącą dalszego istnienia Spółki”,

przedmiotowa uchwała została podjęta i jakiej była treści?

Art. 233 par. 1 Kodeksu spółek handlowych stanowi bowiem, iż:

„Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.”

Grzegorz Jaszczura

Jest odpowiedź Pana Prezydenta M. Bazylaka (Lewica) z dnia 06.02.2019 r., mówiąca o tym, że na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki (jeszcze w czerwcu 2018 roku) podjęto pozytywną uchwałę w sprawie dalszego istnienia spółki. Chociaż osobiście wątpię, aby wzrost sprzedaży o 5,4% w 2017 r. w stosunku do 2016 r. (a co ciekawsze nie jest napisane czy był wzrost tejże sprzedaży w I połowie 2018 roku do analogicznego okresu 2017 roku), mógł się przełożyć na pokrycie strat, które przecież praktycznie od powstania tegoż obiektu on generuje, o czym świadczą kolejne dopłaty Gminy do jego istnienia!!! Drobiazgiem już jest czy wzrost sprzedaży przełożył się na wzrost zysku?

Zobacz: Nemo – finansowe Zombie.

Dlatego sądzę, że problem „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. powróci i przysporzy nowemu prezydentowi kolejnych kłopotów. Niestety koncepcja podróży podmorskich kapitana Nemo w Dąbrowie Górniczej miejscowej skrajnej lewicy wyraźnie nie wypaliła. ? .

 

 

Grzegorz Jaszczura – Blog

Zobacz także:

 

Kliknij 🙂

Tagged

Dodaj komentarz