Okiem Jaszczura – Niegospodarność w Gminie Dąbrowa Górnicza? (cz. I)

Grzegorz Jaszczura Światopogląd

Były interpelacje (08. i 09. 03.2021 r.) dotyczące umów najmu działek gminnych przez ArcelorMittal S.A., są i odpowiedzi. Dzisiaj pierwsza z nich. Treść jest kilkakrotnie dłuższa od odpowiedzi. Ale proszę się wysilić i ocenić wysiłek Prezydenta Miasta Pana M. Bazylaka, tym razem sygnowany przez III Z-cę Prezydenta Pana W. Kędzię.

Dąbrowa Górnicza, dn. 08.03.2021 r.

Grzegorz Jaszczura

Zbigniew Piątek

Jerzy Reszke

Mateusz Stępień

Radni Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

dot.: umów najmu działek gminnych przez ArcelorMittal S.A. – 2

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w nawiązaniu do odpowiedzi Pana Prezydenta na interpelacje radnego Grzegorza Jaszczury: BRM.0003.681.2020 z dnia 29.09.2020 r., BRM.0003.697.2020 z dnia 16.10.2020 r., BRM.0003.717.2020 z dnia 09.11.2020 r., BRM.0003.741.2020 z dnia 07.12.2020 r., BRM.0003.754.2020 z dnia 29.12.2020 r., BRM.0003.773.2020 z dnia 22.01.2021 r.

a w szczególności interpelację Klubu Radnych PIS: BRM.0003.790.2020 z dnia 15.02.2021 r. (odp. Pana Prezydenta z dnia 26.02.2021 r.),

prosimy o odpowiedzi na pytania, na które niestety nie udzielił Pan odpowiedzi w odpowiedzi na ostatnią interpelację:

Mianowicie:

1. Kto jest odpowiedzialny za podpisanie z ramienia Gminy Dąbrowa Górnicza w.w. umów najmu działek gminnych, w wyniku których następuje uszczuplenie wpływu do budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza?

2. Czy nastąpi podpisanie aneksu do umowy WGN-I.6845.4.30.2020 z dnia 01.07.2020 r.?

3. Czy Gmina przy potwierdzeniu się zaistniałych błędów w umowach będzie domagała się od kontrahenta uregulowania zaległości wynikających z zajęcia części działek gminnych nie objętych umowami?

Jak w tym kontekście rozumieć odpowiedź Pana Prezydenta, że; „Podmiot za korzystanie z rzeczywistej powierzchni zostanie obciążony zgodnie z przepisami prawa do czasu objęcia jej umową.”?

4. Nadto – czy potwierdza Pan Prezydent fakt, iż podpisanie w/w umów najmu (czterech plus zbrakowana) jest formalnie zgodne z prawem, mimo że brakuje w nich załączników graficznych dokładnie określających przedmiot wynajmu (konkretny wycinek obszaru publicznych działek)? Czy jednak jest to ich wada prawna, powodująca ich nieważność?

Ponadto prosimy o odpowiedź na następujące pytanie:

5. Dlaczego w umowach najmu począwszy od co najmniej 2011 r. (WGN-I.6845.4.16.2011 z dn. 29.04.2011 r.) stawka najmu określona na 2,15 zł + 23% VAT za 1 m2 nie była przy kolejnych umowach waloryzowana, np. o wzrost inflacji wg wskaźnika GUS-u?

Chcieliśmy zauważyć, że w tym czasie wielokrotnie zwiększano Mieszkańcom Naszego Miasta, np. podatki od nieruchomości, argumentując to wskaźnikami inflacji.

Ponadto zwracamy uwagę Pana Prezydenta, że odpowiedź udzielona na naszą interpelację jest nie na temat – „przez lata wynajmowany teren pod składowisko ewoluował, co spowodowało, że skarpa znajdująca się po zewnętrznym jego obrysie zmieniła swój zasięg”, to NIE DOTYCZY zadanych pytań!, gdyż Klub Radnych PIS pytał o działki gminne, a o obrysy składowiska odpadów hutniczych pytał radny Grzegorz Jaszczura w swoich wcześniejszych interpelacjach.

Kolejny raz III Zastępca Prezydenta wykazuje się albo złą wolą, albo brakami wiedzy merytorycznej w udzielanych przez siebie odpowiedziach.

za Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Odpowiedź  (jeżeli można ja nazwać odpowiedzią, akurat na zadane pytania!?) na interpelację jest bardzo zwięzła:

„[…] wyjaśniam, że przekazane do tej pory odpowiedzi oraz załączone umowy najmu do wcześniejszych wymienionych przez Panów siedmiu interpelacji, zawierają w sobie informacje na zadane pytania, dlatego proszę o ponowne ich przeanalizowanie. (Jeżeli tak, to odpowiedź na pytanie 1., czyli kto jest odpowiedzialny za podpisywanie umów, które uszczupliły wpływy do budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza brzmi następująco:

WGN-I.6845.4.30.2020 z dnia 01.07.2020 r.: Bożena Borowiec – II Z-ca Prezydenta Miasta i Agnieszka Wajda – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Komunalnymi w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami,

WGN-I.6845.4.23.2017 z dnia 01.08.2017 r.: Marcin Bazylak – I Z-ca Prezydenta Miasta i Wioletta Sawicka – Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

WGN-I.6845.4.23.2014: Henryk Zaguła – I Z-ca Prezydenta Miasta i Wioletta Sawicka – Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

WGN-I.6845.4.16.2011: Henryk Zaguła – I Z-ca Prezydenta Miasta i Joanna Wartak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Przy czym dla ścisłości faktów Prezydentem Miasta był w latach 2006-2018 Pan Z. Podraza, a od 2018 jest Pan M. Bazylak. – przyp. mój).

(co do pytania 2., to absurdem ze strony Pana Prezydenta jest sugerowanie, że odpowiedź została w jakiś sposób udzielona wcześniej, stwierdzam to po logicznym przeanalizowaniu wcześniejszych pytań i odpowiedzi – przyp. mój).

Odnosząc się natomiast do zarzutu braku waloryzacji stawki czynszu wyjaśniam, że biorąc pod uwagę obowiązujące wysokości stawek czynszu w ościennych miastach (publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej), nie widzę takiej konieczności.” (przy podwyższaniu podatków Mieszkańcom naszego Miasta oni oczywiście taką konieczność widzą, dla mnie skandal! – przyp. mój).

III Zastępca Prezydenta Miasta

Wojciech Kędzia

Nie wiadomo czy się śmiać, czy płakać po takiej odpowiedzi. Ale z drugiej strony można wyciągnąć wnioski dlaczego w mieście jest tak, jak jest!

 

Grzegorz Jaszczura – Blog