Okiem Jaszczura – Nowy nowy Program naprawczy w ZCO SS (cz.I)

Grzegorz Jaszczura Światopogląd

Jeszcze nowy (a już stary) program naprawczy w szpitalu miejskim ZCOSS im. S. Starkiewicza nie został zrealizowany (a rozpoczęto jego realizację), a już mamy nowy nowy (zobacz także: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=55423#more-55423). Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej zajęła się tym w dniu 26.01.2022 r. Niemi radni jak zawsze nic nie mówili. Atak na moje wystąpienie, które poniżej, realizowała głównie II Wiceprezydent Miasta B. Borowiec (SLD – Nowa Lewica) i Przewodnicząca komisji radna K. Stępień (UWSLD – Nowa Lewica).

Program Naprawczy na lata 2021-2023 (z dn. 29.10.2021 r.)

Chciałbym zwrócić uwagę, że zgodnie z moimi przewidywaniami Program naprawczy na lata 2020-2022 szpitala miejskiego ZCOSS nie zostanie zrealizowany, wbrew optymizmowi przy jego zatwierdzaniu radnych koalicji lewicowej, a nawet części PISu. Winię za to głównie Podmiot Tworzący i Pana Prezydenta, czyli rządzącą w D.G. koalicję lewicową, w drugiej kolejności dyrekcję szpitala ZCOSS. Zamiast pomocy było bowiem obcinanie finansów.

Jak wynika z odpowiedzi Pana Prezydenta na mój wniosek z sesji 22.12.2021 r. dot. m.in. sposobu finansowania przez miasto przedsięwzięcia „ZCO-realizacja I i II etapu”, zresztą odpowiedzi otrzymanej po sporych perturbacjach i złożeniu przeze mnie interpelacji w tej sprawie, okazuje się, że w latach 2020 i 2021 wydano na ten cel 0,00 zł, a w latach 2016-19 to circa 3,6 mln zł.  Jak się dobrze przyjrzeć wydanym 26.753.820,25 zł na to przedsięwzięcie, to właściwie gros tych pieniędzy jest związanych z zakupem aparatury i wyposażenia. Niestety, dlatego m.in. sam budynek ulega „pełzającej” deterioracji, a niepłacenie wykonawcy pociąga za sobą przyrost odsetek do zapłaty. Podkreślę jeszcze, że z WPF na lata 2022-2025 zdjęto w grudniu ub.r. prawie 10 mln zł z tego przedsięwzięcia, pozostawiając jedynie 2 mln zł na lata 2022 i 2023.

Co do pozostałych 58.744.162,41 zł wydatków na inne cele przekazane do szpitala przez ostatnie 10 lat przez Miasto, połowa to pożyczki i pokrycie części strat. Mam na myśli 15,3 mln zł pożyczek, które zgodnie z WPF mają być zwrócone w 2023 r. i 11.013.500,49 zł, które pokrywały częściowo straty spzoz-u.

Liczby nie kłamią, mimo że przecież nawet nie poprawiono wyniku finansowego zgodnie z uwagami biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe szpitala, przykładowo za 2019 czy 20. rok. To dziwne. Oczywiście za to jest odpowiedzialna dyrekcja szpitala; także za to, że nie przedstawiała wniosków i projektów odpowiednio wcześnie, aby Podmiot Tworzący mógł reagować. Niestety moje słuszne z perspektywy szczególnie ostatniego roku sugestie i wnioski, lewicowi przedstawiciele zarówno w Radzie Społecznej jak i w Radzie Miejskiej (Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej) odrzucali jednocząc się przeciwko moim propozycjom. Wg mnie był to błąd.

Abstrahując w tej chwili od uwag biegłego rewidenta należy zauważyć, że brak inwestycji w szpitalu bezpośrednio przekłada się na jego wynik finansowy, konkretnie stratę, a to powoduje, że z budżetu musiały iść pieniądze na pokrycie straty przewyższającej amortyzację w szpitalu.

Co do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 20.11.2019 r., dobrze, że wg Przewodniczącej Komisji Ochrony Zdrowia, radnej K. Stępień (UW,SLD) legalnego. Niestety dla rządzącej w naszym mieście lewicy podmiotem tworzącym dla szpitala ZCOSS im. S. Starkiewicza jest Urząd Miasta, który zresztą swego czasu przekazał na Fundusz założycielski szpitala kwotę 44.329.862,94 zł. I źródła tragicznej sytuacji finansowej szpitala sięgają lat dużo wcześniejszych niż orzeczenie, jak rozumiem tego legalnego Trybunału Konstytucyjnego.

Tak swoją drogą, to przecież koleżanka jeszcze z UW Pani radnej K. Stępień czyli Pani B. Małecka-Libera (UW, PO), jako wiceminister zdrowia, przekonywała nas na komisji zdrowia 15.10.2015 roku, do tego, że szpital i jego finanse to sprawa dyrektora szpitala, i samorządu lokalnego (czyli Rady Miejskiej), a ona reprezentuje ministerstwo, czyli jak wtedy zrozumiałem umywa ręce. A była przecież przy podpisywaniu (podpisywała) wspólnego porozumienia z prof. B. Maciejewskim (onkologia Gliwice), p.o. dyrektorem Z. Grzywnowiczem, Prezydentem Miasta Z. Podrazą o poparciu dla powstania Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w strukturach Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej (jeszcze chyba w 2011 r.), że interweniowała u nowego ministra zdrowia (czyli po 06.2015 r.) Pana M. Zembali wielokrotnie, że nikt przecież nie podważy konieczności powstania takiego ZCO w Zagłębiu. Po prostu zadziwia mnie niedostrzeganie słów Pani Małeckiej-Libery i ustawy o samorządzie gminnym, w szczególności treści art. 7 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020.0.713) przez tyle lat. Oczywiście należy ją pochwalić za przestrzeganie prawa.

Legalny Trybunał Konstytucyjny w 2019 r., nie zwolnił bowiem od odpowiedzialności za złe czy nieefektywne zarządzanie spzoz-ów. Odpowiedzialność za stratę jest wyłączona tylko w takim zakresie, w jakim powstała ona na skutek wprowadzania przepisów prawa, które wywołują obligatoryjne skutki finansowe. Jak rozumiem trzeba będzie to wyliczyć i udowodnić.

Od 14.10.2021 r. zgodnie ze zmianami w ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, podmiot tworzący będzie mógł, a nie będzie musiał pokryć stratę netto za rok obrotowy spzoz-u w wielkości jak dotychczas. Natomiast obowiązek pokrycia straty netto spzoz-u spoczywa na podmiocie leczniczym. Teraz tym bardziej, jeżeli chcemy, aby szpital ZCOSS im. S. Starkiewicza pozostał miejski będzie to zależało od Rady Miejskiej.

cdn

Więcej: grzegorzjaszczura.pl

 

Zobacz także: Zagłębiowskie Centrum Onkologii – jak powstało