Okiem Jaszczura – PM MZUM.PL S.A. a budynki UM

Grzegorz Jaszczura Światopogląd

Temat Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. (100% udziałów Gminy) znowu ostatnio wybrzmiał, zarówno w kontekście „Informacji o stanie mienia za 2018 rok” przedstawionej radnym Rady Miejskiej przez Pana Prezydenta M. Bazylaka (Lewica) jak i informacji Prezesa ww. spółki miejskiej T. Sołtysika (Lewica) przedstawionych na Komisji Budżetowej Rady Miejskiej. Dla jasności wybrzmiał, ponieważ go podniosłem 🙂 . Nie zauważyłem u innych radnych zainteresowania tym tematem, no może poza radnym R. Kazimirskim (skrajna lewica SLD), który widzi tylko osiągnięcia i zyski tejże spółki. Nie mówi nic, np. o dywidendzie PM MZUM.PL S.A., a mógłby się też tym zainteresować, tzn. na co poszły zyski spółki przez te lata, a ile ich trafiło do właściciela, tj. Gminy. I tak jakby nie zauważa obowiązujących ustaw, np. o samorządzie gminnym czy gospodarce komunalnej.

Ale do meritum. Złożyłem interpelację do Pana Prezydenta M. Bazylaka następującej treści:

INTERPELACJA  DO PANA PREZYDENTA

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z informacjami przedstawionymi Radzie Miejskiej Dąbrowy Górniczej przez Pana Prezydenta w Informacji o stanie mienia Gminy Dąbrowa Górnicza (wg stanu na dzień 31.12.2018 r.), dotyczącymi Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A., czyli Spółki w której nasza Gmina posiada 100% kapitału zakładowego (strona 17), częściową odpowiedzią Pana Prezydenta na moją interpelację z dn. 29.04.2019 r. (znak BRM.0003.172.2019 – zobacz) oraz informacjami otrzymanymi od Prezesa tej Spółki Gminnej na Komisji Budżetowej w dniu 14.05.2019 r.

proszę o podjęcie przez pana Prezydenta działań zmierzających do wydzielenia z majątku Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. nieruchomości Centrum Administracji (tj. budynków I i II Centrum Administracji) wraz z przyległym terenem.  

Wnoszę o wykonanie opracowania prawno-technicznego zmierzającego bądź do powołania oddzielnego podmiotu zarządzającego tą częścią majątku Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A., wydzielonego z tej spółki prawa handlowego, bądź wydzielenia tej części z Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. i przejęcia go do majątku stricte Gminy Dąbrowy Górniczej.

Spółka gminna Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. prowadzi działalność gospodarczą na terenie wykraczającym znacznie poza obszar Dąbrowy Górniczej czy Zagłębia Dąbrowskiego, tj. na terenie całej Polski, a nawet posiada oddział na terenie Republiki Czeskiej. Wydaje się, że wzmocnimy tym posunięciem zabezpieczenie naszego majątku Gminy, ponieważ spółka prawa handlowego odpowiada całym swym majątkiem za ew. straty spółki, które mogą w zależności od koniunktury rynkowej powstać, o czym wspominał zresztą Prezes Spółki na wspomnianej Komisji Budżetowej.

Dodatkowym elementem sprzyjającym sytuacji jest to, że na Centrum Administracji nie ma już ustanowionych hipotek, o czym także mówił Prezes Spółki Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. Nadmieniam, że przekazanie terenu do spółki gminnej nastąpiło przy realizacji koncepcji budowy Centrum Administracji Urzędu Miejskiego w celu ochrony własności Gminy poprzez nie obciążanie jej potencjalnymi hipotekami. Na dzień dzisiejszy dla zabezpieczenia majątku Gminy wydaje się właściwszy powrót budynków do Gminy.

 

Grzegorz Jaszczura – Blog

Źródło: MZUM.PL

 

Od Redakcji Rolowanej Dąbrowy

Bardzo ciekawa jest sprawa weksli – co prawda Zarząd PM MZUM.PL zarzeka się, że są one podpisywane tylko jako wymóg formalny, jednak zabezpieczenie na majątku Gminy Dąbrowa Górnicza istnieje prawnie i – w razie konieczności – będzie mogło być egzekwowane realnie, a nie tylko formalnie.

A jaką skalę może przybrać ten problem można zobaczyć np. na poniższym wykazie z roku 2016  (proszę zwrócić uwagę zarówno na nieruchomości, jak i sumę zabezpieczeń)

Więcej – zobacz

Natomiast wracając do uwag radnego G.Jaszczury względem radnego R.Kazimirskiego, to można by zadać pytanie temu ostatniemu – dlaczego tylko w latach 2012-2015 ponad 17.000.000,00 złotych zostało w MZUM.PL poprzez zwiększenie kapitałów zapasowego i rezerwowego, a nie zostało przekazane do budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza?

Przecież dla działającej na rzecz Miasta spółki zwiększenie kapitału własnego nie ma większego sensu, gdyż pracuje wyłącznie lokalnie (a przynajmniej tak powinna pracować wg ustawy o gospodarce komunalnej) realizując zadanie własne Gminy!

A tak – do Gminy trafiło „tylko” 2,5 mln złotych dywidendy, zamiast 19,5 mln zł….

Nie wiadomo (bo takich danych od tamtej pory Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza nie udziela), jak wygląda sytuacja i ile faktycznego zysku  miało Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL w latach następnych tj. 2016-2018?

Tagged

Dodaj komentarz