dodatkowa – sesja 10.01.2018 r. (odsłona 98)

Dodatkowa sesja Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej w dniu 10.01.2018 r. (TVDG.PL) została zwołana niestety głównie z powodu takiego, że Pan Prezydent Z. Podraza (SLD) wraz z koalicją lewicową rządzącą w naszym mieście (tj. SLD-TPDG-PO-DWSzobacz głosowanie za budżetem na 2018 rok) znowu idzie w zaparte i nie przyjmuje wyroku sądu WSA w Gliwicach.

Właściwie wszystko zaczęło się od moich interpelacji dotyczących prowadzenia działalności komercyjnej (tzn. działalności przynoszącej zysk) przez zakład budżetowy MZBM w Dąbrowie Górniczej oraz pisma radnych Klubu Radnych PIS do wojewody (z dnia 26 września 2016 r.). Zobacz pismo do Wojewody Śląskiego.

Jeszcze 28.07.2016 r. zapytywałem Pana Prezydenta o podstawę prawną zarządzania przez MZBM wspólnotami mieszkaniowymi. Załącznikiem do mojej interpelacji z dnia 31.08.2016 r. był wyrok sądu WSA z Gliwic (IV SA/Gl 176/13 z dn. 14.01.2014 r.), potwierdzający moje przypuszczenia, co do niezgodności Statutu MZBM z ustawami o gosp. komunalnej i samorządzie gminnym.

Także w interpelacji z dnia 04.10.2016 r. zapytywałem konkretnie o par. 3 Statutu MZBM, czyli ten zakwestionowany przez sąd WSA!

Wojewoda przychylił się do mojej interpretacji czynności zarządzania (administrowania) wspólnotami mieszkaniowymi przez zakład budżetowy i po wstępnych czynnościach wyjaśniających zaskarżył Uchwałę Nr VII/100/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, zresztą zgodnie z przysługującymi mu kompetencjami (art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Trzeba zaznaczyć, że wojewoda podważył znacznie więcej w Statucie MZBM (zobacz MZBM – alarm!)

Wracając do sesji R.M. z dnia 10.01.2018 r. – Pan Prezydent przygotował projekt uchwały w sprawie wniesienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Gliwicach z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie o sygn. akt IVSA/Gl 391/17. Pan Prezydent miał na to 30 dni od dnia otrzymania uzasadnienia i stąd dodatkowa sesja R.M. (zobacz).

W kontekście uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach ich działanie przypomina odebranie zabawek dzieciom bawiącym się w piaskownicy. Przynajmniej takie jest moje zdanie. A uważam, że Pan Prezydent powinien zająć się naprawą sytuacji, o co już zresztą wielokrotnie apelowałem na sesjach i nadzorem nad zakładem budżetowym, w którym nie dzieje się dobrze. A świadczy o tym choćby zainteresowanie prokuratury i wszczęcie śledztw.

Szczególnie śmieszne jest uzasadnienie do uchwały Pana Prezydenta, zawierające dwa zdania, w tym sformułowanie, że: „Gmina nie podziela stanowiska Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego […]”. Gmina (?), czyli Pan Prezydent (?) – a gdzie tu Rada Miejska, której to uchwała została zaskarżona?! Chociaż po głosowaniu na sesji i Rada Miejska przyłączyła się do tego uzasadnienia poprzez 15 radnych, 2 się wstrzymało, a 7 było przeciw (w tym cały Klub Radnych PIS).

Sąd WSA w Gliwicach przywołał w sentencji uzasadnienia ustawę z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej i ustawę z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym. Może kilka akapitów z jedenastostronnicowej sentencji wyroku  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (sygn. IV SA/Gl 391/17):

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.
[…] W art. 86 u.s.g. ustawodawca upoważnił wojewodę do wykonywania nadzoru nad działalnością gminną przyznając mu kompetencje do stwierdzania nieważności wszystkich wydanych przez organy gminy uchwał bez względu na ich przedmiot, […]

[…] a uprawnienie do wniesienia skargi na akt organu samorządu terytorialnego przez organ nadzoru, ze względu na szczególny charakter postępowania nadzorczego, nie zostało przez ustawodawcę ograniczone żadnym terminem (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2005 r. sygn. akt OSK 1575/04, publ. OSS 2005/3/70.).

[…] Przechodząc do omówienia powodów kwalifikacji poszczególnych zapisów uchwały jako istotnie naruszających prawo Sąd zacznie wywód od naruszenia o największym ciężarze gatunkowym.

W § 3 pkt 2 uchwały organ stanowiący Gminy wskazał jako przedmiot i zakres działania Zakładu między innymi prowadzenie administracji zleconej, a w szczególności kompleksowej obsługi wspólnot mieszkaniowych. Sąd stwierdza, że ten przepis istotnie narusza art. 7 u.g.k. i art. 9 u.s.g.

[…] Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych (ust. 4). Do zadań użyteczności publicznej w art. 7 ust. 1 pkt 1 u.s.g. zaliczono gospodarkę nieruchomościami. […]

[…] Sąd stwierdza, że prowadzenie administracji zleconej, w tym kompleksowa obsługa wspólnot mieszkaniowych nie wchodzi w zakres działalności o charakterze użyteczności publicznej. Świadczenie usług zarządzania lub/i administrowania nieruchomościami, zleconych przez inne podmioty (właścicieli nieruchomości czy wspólnoty mieszkaniowe), nie ma charakteru użyteczności publicznej, nie stanowi bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Zaspakaja jedynie potrzeby właścicieli innych nieruchomości lub/oraz właścicieli lokali tworzących daną wspólnotę mieszkaniową, którzy zlecili wykonywanie komercyjnej usługi. Taka działalność nie służy wykonywaniu zadań własnych gminy; nie należy bowiem do tych zadań obsługiwanie cudzych nieruchomości, w tym świadczenie usług zarządzania czy administrowania na rzecz odrębnych podmiotów, którymi są w świetle prawa również wspólnoty mieszkaniowe – o czym jeszcze poniżej; i to niezależnie od tego, czy gmina jest jednym z członków wspólnoty mieszkaniowej. […]

[…] Podsumowując w zakresie oceny legalności § 3 pkt 2 uchwały 2, istotnie naruszające prawo jest postanowienie dające Zakładowi prawo do administrowania na podstawie zlecenia przez inny podmiot. Dopuszczono w ten sposób prowadzenie przez samorządowy zakład budżetowy działalności komercyjnej działalności, która nie może być kwalifikowana jako wykonywanie zadania o charakterze użyteczności publicznej. Istotnie naruszające prawo jest także postanowienie uchwały dające Zakładowi prawo zarządzania czy administrowania nieruchomościami innych właścicieli oraz nieruchomościami wspólnymi wspólnot mieszkaniowych. Działalność polegająca na obsługiwaniu nieruchomości innego podmiotu stanowi działalność komercyjną, niezależnie od przyjętych zasad zlecania i wynagradzania.”

W kontekście tak jednoznacznej wykładni czy dzisiejszy projekt uchwały nie jest ucieczką Pana Prezydenta od odpowiedzialności?

Nawiasem pisząc Pan Prezydent Z. Podraza (SLD) odpowiedział mi na to, że nie ucieka przed odpowiedzialnością, a jeżeli uważamy, że łamie prawo, to sugeruje złożenie następnego (4?) zawiadomienia do Prokuratury. Wyraziłem zadowolenie, że Pan Prezydent nie ucieka od odpowiedzialności i poprosiłem go o wycofanie projektu uchwały z obrad sesji Rady Miejskiej. Niestety Pan Prezydent odmówił.

W jednej z odpowiedzi na moją interpelację Pan Prezydent przyznaje, że zaległości Gminy do wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty niż MZBM, a gdzie Gmina ma także udziały nie występują. (więcej o tym). Czyli o czym to świadczy?

Nie jest dobrze jak druk nr 1 na pierwszej sesji Rady Miejskiej w nowym roku jest poświęcony „walce” z sądownictwem (orzecznictwem) w Polsce. Moim zdaniem na dodatek walce nie uzasadnionej!

Ps Zobacz także wpis http://grzegorzjaszczura.pl/?p=44312#more-44312, a szczególnie komentarze pod nim oraz linki do innych moich wpisów dotyczących zakładu budżetowego MZBM w Dąbrowie Górniczej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *