Nie sięgając lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to doszło, jak stwierdziła ówczesna Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej do nie do końca precyzyjnego sprzedania (zobacz) udziałów MPGK w Dąbrowie Górniczej, ostatnio o Albie MPGK pisałem w związku z interpelacją (zobacz) dot. wyników finansowych spółki oraz projektem uchwały Pana Prezydenta o zakupie kolejnych udziałów (zobacz) w zamian za aport kolejnych hektarów do spółki, w której jako Gmina mamy 48,92%! Jak już wiemy od poprzedniego lewicowego Prezydenta Pana Z. Podrazy (SLD) niewiele w związku z taką ilością udziałów w tej Spółce możemy. Aby nie być gołosłownym co do historii, fragment ustaleń Komisji Rewizyjnej z 1997 r.:

„[…] Stwierdzamy, że nieprecyzyjnie została napisana umowa Zbycia-Nabycia części udziałów. Niezrozumiałym zwłaszcza jest fakt obniżenia kapitału Spółki MPGK 10.745 mln. st. zł. do 6500 mln. I przy tym zaistniała druga nieprawidłowość, a mianowicie Zarząd wogóle nie zajmował się umową, a Panowie Klimczyk i Duś nie mieli umocowania w postaci uchwały Zarządu Miasta.

Wynikła w tym okresie druga poważna nieprawidłowość, firma Bisnes Consulting z Katowic wyceniła udziały na 102 zł za sztukę, natomiast przedstawiciele gminy we władzach Spółki postanowili, że kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił jak podano wyżej 6500 mln. i dzieli się na 13000 udziałów po 50 zł. każdy.[…]”

Całość znajdziesz Drogi Czytelniku tutaj: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=33891#more-33891.

W związku z brakiem działań (przynajmniej wg nas) ze strony Miasta, w stosunku do monopolu, jaki wytworzył się po 1996 roku w Dąbrowie Górniczej w temacie odpadów i śmieci, wystosowaliśmy do podmiotu-spółki kapitałowej, w którym mamy prawie 50% udziałów następujące pismo:

Radny Grzegorz Jaszczura

Radny Jerzy Reszke

ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

Zarząd

 1. Starocmentarna 2
  41-300 Dąbrowa Górnicza

Dotyczy: kalkulacji ceny na odbiór odpadów

Na podstawie art. 24 ust. 2 Ustawy o samorządzie gminnym zwracamy się z wnioskiem o przekazanie następujących informacji:

 1. Jaka jest cena odbioru odpadów od gminy Dabrowa Górnicza? Prosimy o podanie ceny oraz jej pełnej kalkulacji z uwzględnieniem wartości wszystkich składników, stanowisk kosztowych oraz marży zysku.
 2. Na jakie składowiska stałe są przekazywane odpady z terenu Dąbrowy Górniczej? Jak jest cena odbioru?
 3. Czy w Dąbrowie Górniczej są czynne składowiska odpadów?
 4. Z iloma gminami spółka posiada umowy odbioru odpadów i jakie są ceny w każdej gminie oraz ilości przyjmowanych odpadów (według asortymentów)?
 5. Jakie odpady, w jakich asortymentach i w jakiej cenie są przekazywane do innych odbiorców odpadów? Do których i w jakich ilościach?
 6. Czy było przeprowadzone badanie terenu spółki i otoczenia na skażenie drobnoustrojami, grzybami, itp.? Prosimy o udostępnienie prac badawczych.
 7. Jak są odprowadzane ścieki z zakładu?
 8. Czy na terenie spółki były pożary?
 9. Ile skarg na uciążliwość zapachową zakładu było składanych przez mieszkańców?
 10. Ile było kontroli zakładu przez gminę i instytucje ochrony środowiska? Prosimy o udostępnienie wyników kontroli?
 11. Jaki był wynik finansowy spółki w latach 2010-2018 (prosimy o podanie wyników finansowych w poszczególnych latach)?

I nadeszła listem poleconym odpowiedź (nawiasem pisząc do wiadomości Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej, po co?), w której m.in. dowiadujemy się, że wg Alby MPGK Sp. z o.o.:

„[…] Spółka wskazuje, że nie należy do kręgu podmiotów, względem których ma zastosowanie art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym tj. uprawnienie radnych do żądania informacji, dokumentów oraz wstępu do pomieszczeń (a ten ustęp art. 24 brzmi następująco: „W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.” Wydaje się, że ktoś tu kogoś ma za idiotę – przyp. mój). Miasto Dąbrowa Górnicza nie jest większościowym wspólnikiem spółki, a zatem Spółka nie stanowi spółki gminnej. […]

I dalej:

„[…] W pozostałym zakresie wnioskowane informacje nie podlegają udostępnieniu po pierwsze z uwagi na brak zastosowania wskazanego trybu względem Spółki, a ponadto z uwagi na fakt, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki podlegającą ochronie na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.[…]”.

(To ciekawe!, wg nich Spółka nie stanowi spółki gminnej (mamy 48,92% udziałów). Jaki sens był w takim razie w zakupie nowych udziałów za działkę gminną o pow. prawie 2 ha (19352 m2), po 46,5 zł/m2 netto?, wartej w sumie wg wyceny rzeczoznawcy 1.107.369,00 zł?, na sesji w dniu 11.09.2019 r.? Nie rozumiem! Pan Prezydent nie potrafił mi tego wytłumaczyć na sesji, może jakiś lewacki radny wie? – przyp. mój).

 

Grzegorz Jaszczura – Blog (zobacz)

 

Komentarz Redakcji Rolowanej Dąbrowy

Tytuł mówi o ważnej, aczkolwiek pomijanej sprawie –

WSZYSTKIE spółki z udziałem Gminy Dąbrowa Górnicza podlegają zapisom w/w ustawy!!!

Według danych ze stycznia 2019 roku, Gmina Dąbrowa Górnicza posiadała udziały i akcje w 11 spółkach. W sumie były one warte  218 364 010,42 zł !!!

WYKAZ SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DĄBROWA GÓRNICZA  (styczeń 2019 rok ) – źródło: BIP Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej (zobacz koniecznie)

L.p.

Wyszczególnienie

Spółek prawa handlowego

Wartość Udziałów

/Akcji Gminy             

 Dąbrowa Górnicza

[w zł]

[%] udział

w kapitale

zakładowym

Gminy                 Dąbrowa Górnicza

1. Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A.

Dąbrowa Górnicza, Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15

KRS 0000446087

22 433 795,10

100,00

2. „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o.

Dąbrowa Górnicza, Aleja Róż 1

KRS 0000113771

 70 064 500,00

100,00 

3. Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.

Dąbrowa Górnicza, ul. Powstańców 13

KRS 0000091936

84 108 835,32

86,34

4. ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Dąbrowa Górnicza, ul. Starocmentarna 2

KRS 0000054542

 

  21 866 000,00

 

 

48,92

 

5. RAPZ  Sp. z o.o.

Dąbrowa Górnicza, ul. Przybylaka 12

KRS 0000122489

1 352 000,00

            37,41

6. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

Sosnowiec, ul. Lenartowicza 73

KRS 0000058568

  9 263 300,00

24,44

7. Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.

Sosnowiec, ul. Teatralna 9

KRS 0000071567

3 087 500,00

23,12

8. Miejski Klub Siatkarski S.A.

Dąbrowa Górnicza, Aleja Róż 3

KRS 0000432760

20 000,00

16,67

9. Tramwaje Śląskie S.A.

Chorzów, ul. Inwalidzka 5

KRS 0000145278

5 700 000,00

 

3,90

10. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna  S.A.

Katowice, ul. Wojewódzka 42

KRS 0000106403

   458 000,00

4,99

11. REGNON  S.A.

Katowice, Al. Roździeńskiego 188C

KRS 0000072586

10 080

0,02

RAZEM
218 364 010,42
 

 

Dla ciekawskich – obrazek tytułowy pochodzi z

Raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2015 roku (zobacz)