Na początek fragment z „Protokołu Nr XXXII/13 z sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 6 listopada 2013 roku od godziny 11:00 do godziny 16:55”:

Radny – T. Pasek: (…) zwiększa się spłatę kredytu z Nordea Bank Polska Spółka akcyjna dot. udzielonego poręczenia Spółce „Nemo Wodny Świat Dąbrowa Górnicza”, jak ja sobie dobrze przypominam, to gmina pożyczyła do „Nemo Wodny Świat” 30mln zł(…)?

Skarbnik Miasta – J. Bronikowska – Radosz: w roku 2007 została podjęta uchwała (zobacz) o zaciągnięciu kredytów w Banku Nordea na spłatę poręczenia, które udzieliła gmina, gmina na etapie budowy „Nemo Wodny Świat”, ponieważ gmina była jedynym poręczycielem tego kredytu, a Spółka nie spłacała tego kredytu, przy przedstawianiu projektu uchwały były przedstawiane dokumenty, gdzie Bank chciał wejść na rachunek bieżący gminy z tytułu poręczenia, w związku z tym gmina, jako poręczyciel była zobowiązana spłacić ten kredyt i zaciągnęła kredyt w Nordea, spłacać to poręczenie z lat wcześniejszych, teraz my cały czas w transzach spłacamy ten kredyt (…)”

Dla porównania fakt z naszego wpisu „NEMO – finansowe zombie”:

„W dniu 25 sierpnia 2004 roku Rada Miejska w uchwale Nr XXX/588/2004 (zobacz) przyjęła do wiadomości i zaakceptowała zmianę sposobu zabezpieczenia zwrotności kredytu udzielonego „Nemo – Wodny Świat” w formie poręczenia cywilnego, poprzez zwolnienie z tego zabezpieczenia Sp. z o.o. „Nemo – Investment” z siedzibą w Czeladzi w okresie od 1 maja 2011 roku do ostatecznego terminu spłaty kredytu. „

Tyle o słowach pani Skarbnik Miasta Dąbrowa Górnicza Janiny Bronikowskiej-Radosz, byłej inspektor Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Sprawa NEMO ma wiele takich niezrozumiałych dla niewtajemniczonych poświadczeń i faktów. Dzisiaj tylko o wątku, który jakoś (jak???) wszystkim Mieszkańcom umknął…

 

„Ciekawostką jest, że w pażdzierniku 2006 roku, gdy „Nemo Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. przestało spłacać kredyt, „Nemo-Investment” sp. z o.o. nie spłacała go solidarnie z Gminą Dąbrowa Górnicza…”

Warto wiedzieć, iż:

„(…) Zgodnie z treścią art. 876 Kodeksu cywilnego, przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał.(…) w przypadku niespłacenia kredytu przez dłużnika, całe zobowiązanie musi zostać uregulowane przez poręczyciela – i to z jego całego majątku.”

„Jeśli nie zostało zastrzeżone w umowie, poręczyciel jest odpowiedzialny za dług jako współdłużnik solidarny (odpowiada jak za własne zobowiązania).”

Jasno z tego wynika, że kiedy Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza i Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej zdecydowali się (innym wątkiem tej historii jest, czy rzeczywiście musieli?) spłacić dług „Nemo Wodny Świat” Sp. z o.o., to obowiązkiem Zbigniewa Podrazy było zadbać o interesy Gminy i wystąpić do spółki „Nemo Investment” o solidarną spłatę zadłużenia, tj. 15 mln złotych!

A co zrobił Gospodarz Miasta? (zobacz)

Cytując

„Gmina Dąbrowa Górnicza nie prowadziła żadnych czynności prawnych w stosunku do „Nemo-Investment” Sp. z o.o. z siedzibą w Czeladzi celem odzyskania części spłaconego kredytu w ramach poręczenia cywilnego”!!!

Dla kompletnego obrazu sytuacji – „NEMO Investment” Sp. z o.o. w Czeladzi była w tym momencie współwłaścicielem spółki „Nemo Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” z udziałami wartości 3 milionów złotych! Zakładając nawet „czarny” scenariusz, że nie byłoby z czego ściągać należności (brak środków / majątku do ściągnięcia przez komornika), to przejęcie za długi udziałów zmieniłoby całkowicie ich strukturę właścicielską!

To jeszcze nie koniec tej historii. Niejako „uwieńczeniem” było (będące wynikiem nowej strategii Prezydenta Zbigniewa Podrazy o przejęciu udziałów w aquaparku) ZAPŁACENIE „Nemo Investment” jednego miliona złotych za przedmiotowe udziały w 2013 roku!!! Coś, co należało się Gminie Dąbrowa Górnicza za darmo (plus 12 milionów do ściągnięcia z pozostałego majątku „Nemo Investment”), pochłonęło kolejny milion złotych!

Tak więc Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Zbigniew Podraza może zamknąć swój bilans w tej sprawie na 16 milionach złotych strat dla Gminy

 

Ale żeby nie było tak prosto – Prezydent Miasta to organ wykonawczy. Zatwierdzenie tej karygodnej transakcji było w rękach Rady Miejskiej, tj. organu uchwałodawczego i kontrolnego w stosunku do Prezydenta Podrazy.

A jak głosowali radni (zobacz uchwałę)? Proszę obejrzeć skan (ze strony www.bip.dabrowa-gornicza.pl) poniżej i samodzielnie wyciągnąć wnioski…

Zobacz także:

 

 

Kliknij 🙂