Tak, to nie żart – w ciągu dekady istnienia Nemo Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. w roku 2018 roku po raz czwarty staje przed możliwością zakończenia swojej działalności!!!

 

Pierwszy raz był zarazem najbliższym chwili upadku – Zarząd „Nemow dniu 31.10.2006 roku złożył w Sądzie Rejonowym w Katowicach wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującą likwidację majątku dłużnika.

Stało się tak po tym, jak w dniu 23.10.2006 r. Bank BOŚ S.A. wysłał pismem do kredytobiorcy wypowiedzenie umowy kredytowej z powodu niedotrzymania umownych terminów spłaty zadłużenia oraz powstania okoliczności zagrożenia upadłością spółki Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Spółka z o.o. Pismem z dnia 8.11.2006 r. BOŚ zawiadomił kredytobiorcę (tj. NEMO) o uzupełnieniu weksla in blanco do kwoty 35.150.470,70 złotych (kredyt na wybudowanie aquaparku) z terminem płatności w dniu 16.11.2006 r. i przesłał je do Nemo oraz Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Tyle historii znanej. Z historii nieznanej – pismem z dnia 6.11.2006 r. BOŚ S.A. O/Katowice wezwał Nemo-Investment” Sp. z o.o. do zapłaty wskazanej wyżej kwoty tytułem spłaty wymagalnego zadłużenia kredytowego, gdyż „jest zobowiązana do spłaty zadłużenia kredytowego solidarnie z dłużnikiem głównym„!

Jak się „udało” zażegnać kryzys? Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Zbigniew Podraza przy poparciu większości radnych Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej (Uchwała Nr XII/165/07 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – zobacz) pożyczył 29 mln złotych w innym banku komercyjnym (plus 5.718.404,67 złotych za obsługę kredytu), a Zarząd „Nemo Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. wycofał wniosek o likwidację.

Zaś „Nemo Investment” sp. z o.o. nigdy nic nie zapłaciła – a Zbigniew Podraza nigdy się nie upomniał o należną połowę zapłaconej przez Gminę Dąbrowa Górnicza kwoty, tj. 15 mln zł!!!

W dodatku kilka lat później za milion złotych odkupił udziały Nemo Investment w aquaparku…. Ale o tym – kiedy indziej.

 

Zobacz także:

Kliknij 🙂