Mówi się, że decyzja o budowie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej była spowodowana splotem nieszczęśliwych przypadków…
Niniejsze wideo stawia sprawę w trochę innym świetle…

 

Jak twierdził b. prezydent Z. Podraza:

Koncepcja ostatecznego kształtu Centrum ewaluowała od małego ośrodka satelitarnego do pełnoprofilowego ośrodka onkologicznego”.

Koszty rosły równie szybko – od 65 mln zł w koncepcji z czerwca 2011 roku do 236 mln złotych w kosztorysie z maja 2013 r.

Analiza Gov-inwest z 19.11.2012 r., zamówiona przez Gminę, zawierała propozycję utworzenia spółki specjalnego przeznaczenia (SPV) z udziałem spółki miejskiej MZUM.PL S.A. (ciekawe!) oraz podmioty prywatne: firmę produkującą budynki medyczne i fundusz inwestycyjny. Spółka ta miał sfinansować inwestycję w kwocie 185 mln zł poprzez emisję obligacji przychodowych oraz kapitałów własnych wniesionych przez partnerów prywatnych. Jak twierdzi prezydent

Szczególnym przedmiotem analizy (…) był montaż finansowy zapewniający zrealizowanie inwestycji, bez zaangażowania Gminy w jej współfinansowanie jak również udzielanie poręczenia któremukolwiek z uczestników projektu.”. Ponieważ to „Gmina jest (była – przyp. RD) preferowanym poręczycielem”, ten projekt został porzucony.

Najciekawsze jest jednak uzasadnienie rezygnacji z tej formy finansowania, przedstawione przez b. Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Z. Podrazę (SLD):

„Dla rozwiązania opartego o spółkę celową należałoby znaleźć inwestora dysponującego odpowiednim zasobem środków finansowych, skłonnego do ich zaangażowania w projekt w formie pożyczki i gotowego do odzyskania nakładów w długim horyzoncie czasowym. Zagrożeniem takiego rozwiązania było przejęcie inwestycji w sytuacji, gdyby Spółka celowa nie była w stanie wywiązywać się ze spłaty zobowiązań wynikających z rozliczenia poniesionych przez inwestora nakładów!!!

Jest to dokładny opis tego, co stało się rok później, gdy to nie Gmina bezpośrednio, ale p.o. Dyrektor podjął TAKIE RYZYKO w imieniu Szpitala i na jego konto – co będzie kosztować Gminę minimum 110 mln złotych!!! (mówi o tym zapis art. 61 ustawy o działalności leczniczej

zobowiązania i należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami właściwej jednostki samorządu terytorialnego”!!!).

 

Dla zainteresowanych (zobacz):

 

Kliknij 🙂