Podsumowując wydatki z budżetu Dąbrowy Górniczej na aquapark należy stwierdzić, że wykonawca Mitex S.A. zbudował aquapark za circa 30 milionów złotych kredytu, a Gmina – aby NEMO normalnie funkcjonował – wydała nań do tej pory (pieniężnie) ok. 56 mln zł (i płaci dalej) :

 • 1.000.000,00 zł – spłata części poręczenia udzielonego spółce „NEMO Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. w Banku Ochrony Środowiska (na 30 mln złotych)
 • 29.000.000,00 zł – kredyt w Nordea Bank (umowa kredytowa nr ZP/183/WNK/07 z 6 grudnia 2007 r.) na reszty w/w poręczenia Gminy
 • 5.718.404,67 zł koszty obsługi kredytu (marża, prowizja i oprocentowanie) z Nordea Bank
 • 642.200 zł na nabycie udziałów od PWiK Sp. z o.o. – 11.03.2014 r.,
 • 1.994.200,00 zł nabycie udziałów od Eiffage Budownictwo Mitex S.A. – 2013 r.
 • 1.014.000,00 zł nabycie udziałów od „Nemo-Investment” Sp. z o.o. – 2013 r.
 • 5.000.000,00 zł podwyższenie kapitału spółki – 2015 r.
 • 1.000.000,00 zł podwyższenie kapitału spółki – 2016 r.
 • 2.800.000,00 zł podwyższenie kapitału spółki – 2017 r.
 • plus wartość nieruchomości wniesiona aportem przy założeniu Spółki w 2000 roku – 6.474.000,00 zł
 • plus udziały odkupione w 2001 od wspólnika Mostostal Zabrze Holding S.A. – 1.000.000,00 zł

RAZEM –55 642 804,67 zł (stan na 31.12.2017 r.)

Plus absolutnie wirtualne (jak stwierdziła sama Skarbnik Miasta Pani J. Bronikowska–Radosz na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Promocji Miasta w dniu 3 lutego 2014 roku) 14.211.032,21 zł odsetek od udzielonej przez Gminę dla „Nemo” pożyczki – razem z kwotą długu (do spłacenia 28.779.892,32 zł) zamieniona na udziały.

A żeby było ciekawiej – Aquapark NEMO (wg raportu NIK z 2015 roku) realizował zadanie własne gminy w zakresie rekreacji i w 2002 roku wymagał poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości 53.659.100,00 złotych.

Rodzi się pytanie – dlaczego koszt oddania tego parku wodnego w grudniu 2003 roku wyniósł jedynie 30 mln złotych?! Kto i kiedy miał doinwestować Aquapark na pozostałe 23,6 mln złotych?! Z tej historii wynika, że od początku miała to być najprawdopodobniej Gmina Dąbrowa Górnicza…

Ale może po kolei w ekspresowym skrócie:

W 2000 roku Marek Lipczyk, ówczesny prezydent Dąbrowy Górniczej zawiązał w imieniu Gminy z inwestorami prywatnymi (Nemo-Investment Sp. z o.o., Mostostal Zabrze Holding S.A.) oraz spółką komunalną PWiK Sp. z o.o., firmę „Nemo – Wodny Świat” Sp. z o.o. – aporty były tam tak liczne, że w rezultacie zabrakło pieniędzy, aby wybudować fizycznie obiekt Aquaparku! Spółka „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. na wybudowanie aquaparku wzięła 30.000.000,00 zł kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska S.A. na podstawie umowy kredytowej nr 20/2002/1 z dnia 22.04.2002 r., z którym związana jest sprawa poręczeń, zawartych w następujących dokumentach:

 • Pismo Prezesa Zarządu MITEX S.A. z dnia 25.06.2001 r., w którym MITEX S.A. zobowiązuje się do poręczenia kredytu bankowego w kwocie 30.000.000,00 zł na sfinansowanie inwestycji „Park Wodny” w Dąbrowie Górniczej do zakończenia budowy, tj. 30.06.2003 r. (faks z dn. 10.07.2001 r.!)
 • Uchwała Nr XLV/764/2001 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 04.07.2001 r. (porównaj datę z datą faksu powyżej!) w sprawie udzielenia poręczenia kredytu Spółce „Nemo Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 30.000.000,00 zł na okres 01.01.2004 r. do 31.12.2010 r. W kolejnej uchwale Rady Miejskiej Nr XXVI/519/2004 z dnia 26 maja 2004 roku termin ten został przedłużony do 30 kwietnia 2019 roku.
 • Przeprowadzona w 2003 roku kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wykazała nieprawidłowości polegające na braku określenia w dokumentach wartości poręczenia .
  W porozumieniu z dnia 22 kwietnia 2002 roku zawartym pomiędzy Dąbrową Górniczą a Bankiem Ochrony Środowiska, na podstawie którego miasto udzieliło poręczenia Sp. z o.o. „Nemo – Wodny Świat” zamieszczono jedynie zapis, iż jednym z zabezpieczeń zwrotu udzielonego kredytu jest poręczenie miasta. Tak więc podpisanie porozumienia bez określenia wysokości poręczenia nie odzwierciedlało w pełni treści podjętej przez Radę uchwały.
 • Udzielanie poręczeń bez precyzyjnego określenia ich kwot narusza postanowienia art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, zgodnie z którym poręczenia i gwarancje jednostki samorządu terytorialnego udzielane są do określonej kwoty.”
 • W dniu 25 sierpnia 2004 roku Rada Miejska w uchwale Nr XXX/588/2004 przyjęła do wiadomości i zaakceptowała zmianę sposobu zabezpieczenia zwrotności kredytu udzielonego „Nemo – Wodny Świat” w formie poręczenia cywilnego, poprzez zwolnienie z tego zabezpieczenia Sp. z o.o. „Nemo – Investment” z siedzibą w Czeladzi w okresie od 1 maja 2011 roku do ostatecznego terminu spłaty kredytu. Ciekawostką jest, że w pażdzierniku 2006 roku, gdy „Nemo Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. przestało spłacać kredyt, „Nemo-Investment” sp. z o.o. nie musiała go solidarnie z Gminą Dąbrowa Górnicza spłacać… A konia z rzędem temu, kto odnajdzie na BIP Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej cytowaną w tym punkcie uchwałę Rady Miejskiej.

Z datą 14.08.2001 r. MITEX S.A. stał się generalnym wykonawcą budowy kompleksu Aquaparku. Jako CIEKAWOSTKA: był to trzeci kontrakt tej kieleckiej firmy (aktualnie Eiffage Budownictwo Mitex S.A.) dla Gminy Dąbrowa Górnicza za (krótkiej przecież) kadencji Marka Lipczyka jako Prezydenta – obok budowy hali widowiskowo-sportowej w Parku Hallera oraz Centrum Administracji (którego spłatę zakończono wyrokiem sądu dopiero w 2016 roku).

Budowa największego (wówczas) w województwie śląskim parku wodnego przez Mitex S.A. zakończono w dniu 30.12.2013 roku. „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. spłacało kredyt od 2004 do 2006 rokupóźniej przestało i rozpoczęła się ekonomia finansowa wg Zbigniewa Podrazy, od 2006 roku Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.

Bank BOŚ S.A. z dniem 8.11.2006 roku przedłożył Prezydentowi Miasta wymagalnych 10 sztuk weksli in blanco podpisanych przez Prezydenta M. Lipczyka i Wiceprezydenta K. Bobrowskiego z kontrasygnatami ówczesnej Skarbnik Miasta B. Słonki na 30 mln złotych (z odsetkami 35.150.470,70 zł).

Opinia prawna Kancelarii Korczyński and Grochalski dla Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z 15 listopada 2006 roku jest POZYTYWNA dla obrony finansów Gminy, gdyż m.in.

 • sugerowała Prezydentowi podjęcie próby uchylenia się „od skutków czynności prawnej (zapłaty) na podstawie art. 86 k.c. i na zasadzie art. 88 k.c., polegającej na udzieleniu poręczenia przez Gminę Dąbrowa Górnicza wskutek podstępu banku oraz kredytobiorcy, polegającego na tym, że udzielony został kredyt podmiotowi nie mającemu zdolności kredytowej i na podstawie niewiarygodnego biznesplanu, a zaplanowane zostało wyłudzenie poręczenia Gminy, która od początku traktowana była jako dłużnik główny” – aby to udowodnić, należało „złożyć zawiadomienie (do prokuratury) o popełnieniu przestępstwa polegającego na wyrządzeniu szkody w mieniu Gminy oraz wyłudzeniu od Gminy poręczenia celem uzyskania dokumentów z akt kredytowych banku, a pochodzących od kredytobiorcy tj. „Nemo”
 • podważała ważność zobowiązania z tytułu awala wekslowego, gdyż jako podmiot na wekslu wymieniony był Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej – a więc podmiot nie mający osobowości prawnej (jest nim Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza)!!! W przypadku nieważności poręczenia Gminy – zgodnie z art. 7 prawa wekslowego – odpowiedzialność z tytułu poręczenia poniosą osoby podpisane na tym wekslu za Urząd Miejski!!!

A efekt? Zbigniew Podraza jako Prezydent Miasta spłaca 1.000.000,00 złotych poręczenia oraz przekonuje Radę Miejską w Dąbrowie Górniczej do uchwalenia spłaty zobowiązania wobec BOŚ w wysokości 29.000.000,00 zł (dokładając kwotę 5.718.404,67 zł jako koszty obsługi zaciągniętego na ten cel przez Gminę kredytu) – pomimo sprzeciwu części radnych i posła PiS.

48 168 804,67 zł – taką kwotę (najprawdopodobniej – wszystko ostatecznie zależałoby od wyników śledztwa prokuratorskiego i wyroków sądu) zaoszczędziłaby Gmina Dąbrowa Górnicza, gdyby Zbigniew Podraza, Prezydent Miasta, chciał być prawdziwym gospodarzem i widział przede wszystkim interes finansowy Dąbrowy Górniczej!

Jego decyzja wiązałaby się jednak bezpośrednio z ewentualną odpowiedzialność cywilną osób podpisanych pod 10 sztukami weksli własnych in blanco kredytobiorcy („Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” sp. z o.o.) poręczonych przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górnicza dla kredytu w wysokości 30.000.000,00 złotych za cały okres kredytowania, tj.

 • Prezydenta M. Lipczyka
 • b. Wiceprezydenta K. Bobrowskiego
 • b. Skarbnik Miasta B. Słonki

I to te osoby mogły (wg przywołanej opinii prawnej 2006 r) ponieść odpowiedzialność z tytułu poręczenia za Urząd Miejski, a więc osobę prawną nieistniejącą!

Jako post scriptum – istniała również inna możliwość rozwiązania problemu, bowiem w dniu 31.10.2006 r. zarząd „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” sp. z o.o. złożył w Sądzie Rejonowym w Katowicach wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującą likwidację majątku dłużnika. Połowa wartości sprzedanego majątku przypadłaby Gminie jako udziałowcowi – a o resztę zobowiązań można by było powalczyć w sądach, co i tak kosztowałoby co najmniej kilkanaście milionów złotych mniej, niż w chwili obecnej…